Sinergies industrials i investigació a partir de materials locals de rebuig d’origen inorgànic.

Morter Higroscòpic

Desenvolupar un nou material és sempre un repte estimulant. No es tracta d’inventar res. L’objectiu principal és ser capaç de combinar les preexistències de manera que el resultat final garanteixi unes prestacions en funció de l’ús que se li vulgui donar. Una n’és l’ús de la ceràmica com a subproducte recuperat per proporcionar-li un nou cicle de vida.

En aquest sentit, pensant en la ceràmica com a element a aglutinar, i respectant el concepte de quilòmetre zero i economia circular, la resta de components en aquest nou cicle de vida requereix estudiar la relació entre la ceràmica, els materials petris com a àrids compatibles i el ciment natural com aglutinant (o un ciment de baix impacte ambiental), tots ells disponibles a Mallorca.

El resultat és una massa mare que té altes propietats higroscòpiques amb una resistència adequada per a l’ús en diferents solucions per a construcció, edificació i rehabilitació, i, encara que l’ús de material ceràmic limita les prestacions mecàniques de les llambordes per a trànsit i càrregues pesades, les bones propietats higroscòpiques i drenants d’aquest material afavoreixen un alt nivell de filtratge de l’aigua i permeten que aquesta s’infiltri de manera natural pel terreny, o bé que sigui captada i retinguda en capes inferiors per a la seva posterior reutilització o evacuació controlada.

  • Investigació i desenvolupament industrial: Pavimentos Lloseta
  • Matèries primeres: Ladrillerías Mallorquinas, Pavimentos Lloseta
  • Disseny de producte: Nico Guevara, Guillem Aloy, Tònia Fuster
  • Fotografies de: Xim Izquierdo

Així, les llambordes poden configurar paviments respectuosos per a xarxes de vianants i trànsit rodat no motoritzat, tant per la seva relació amb el medi natural quant als materials de la seva composició, com pel seu comportament una vegada instal·lades fins al final del seu cicle de vida útil.

La petjada de carboni del material resultant és de baix impacte, ja que està format en un elevat percentatge per materials petris amb petjada d’emissions de CO2 gairebé zero, i altres que provenen de la reutilització de productes ceràmics sense transformacions addicionals. L’aglutinant utilitzat incorpora ciments naturals o ciments de baix impacte ambiental en percentatges que no superen en cap cas el 15 % del total del material.

Composició:
85% ceràmica triturada + reciclat petri (provinent de material reciclat)
15% estabilització amb ciment blanc

Investigació a partir de materials locals de rebuig d’origen inorgànic: Grup de Recerca de Construccions Arquitectòniques i d’Enginyeria d’Edificació (UIB/FUEIB)