Política de privacitat


Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIALINSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS
NIFQ5755018H
ADREÇA POSTAL
Plaça de Son Castelló, 1, 07009 PALMA (ILLES BALEARS)
ADREÇA ELECTRÒNICA
Info@loopdisseny.com
TELÈFONS
971176161
REGISTREDades d’inscripció en Inventari d’Ens de Comunitats Autònomes (Ministeri d’Hisenda) amb el codi: 04-00-000-B-I-001
OBJECTE PRINCIPALLOOP és connexió, és col·laboració, és innovació, és reflexió al voltant del disseny i els materials

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (d’ara endavant, IDI), amb NIF Q5755018H i domicili social situat a la Plaça de Son Castelló, 1, 07009 PALMA (ILLES BALEARS), i que a continuació se n’esmenten les finalitats respectives, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que IDI té previst realitzar:

Tractaments realitzats
Gestió de la pàgina web
Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
Base legítima: el consentiment de l’interessat.
Tipologia de dades: dades merament identificatives.
Cessions: no se’n preveuen.
Transferències internacionals: no se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: no se’n preveuen.

Formulari web
Finalitat: atendre les seves consultes i/o sol·licituds.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: el consentiment de l’interessat.
Tipologia de dades: dades merament identificatives.
Cessions: cap.
Transferències internacionals: no se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: no se’n preveuen.

Gestió del compliment normatiu
Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat.
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
Base legítima: el compliment d’una llei.
Tipologia de dades: dades merament identificatives.
Cessions: les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari, a organismes i/o Administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
Transferències internacionals: no se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: no se’n preveuen.

Butlletins informatius (newsletters)
Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per realitzar l’enviament corresponent al butlletí informatiu al qual s’ha subscrit.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: el consentiment de l’interessat.
Tipologia de dades: dades merament identificatives.
Cessions: cap.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.

Al seu torn, li informam que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd@idi.es o al telèfon (+34) 971 17 61 61.

Drets dels interessats

IDI informa als usuaris que poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el responsable del tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.

Dret de rectificació: és el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es pot satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de l’APP; per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Dret a la limitació de tractament: és el dret al fet que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.

Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del previst en el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dintre del termini i en la forma escaient.

Dret de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.

Dret d’oposició: és el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o cessi el seu tractament per part de la pàgina web.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir amb els requisits següents:

Presentació d’un escrit a l’adreça plaça de Son Castelló, 1, 07009 PALMA (ILLES BALEARS) (a l’atenció d’INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS), o bé a través de correu electrònic a info@loopdisseny.com.

L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici ha de complir els requisits legals següents:

Nom, llinatges de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En casos excepcionals en què s’admeti la representació, és també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI pot ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tengui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
Domicili a l’efecte de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Documents acreditatius de la petició que formula.
L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informam que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tengui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

IDI es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: juny de 2023

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS


De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (d’ara endavant, IDI) informa als usuaris que ha creat un perfil a la xarxa social Instagram, amb la finalitat principal de fer publicitat dels seus productes i serveis.

Dades d’IDI:

NIF: Q5755018H
Adreça: Plaça de Son Castelló, 1, 07009 PALMA (ILLES BALEARS)
Correu electrònic: info@loopdisseny.com
Domini web: https://loopdisseny.com/

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per IDI, mostrant així interès en la informació que es faci publicitat a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

IDI té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la mateixa xarxa social. No s’incorporen a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació amb l’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dels quals disposau i que poden ser exercits davant IDI, d’acord amb la RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:

Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
Dret de rectificació: és el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es pot satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control d’IDI; per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
Dret a la limitació de tractament: és el dret al fet que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquestes, dintre del termini i en la forma escaient.
Dret de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
Dret d’oposició: és el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el seu tractament per part d’IDI.

IDI realitzarà les actuacions següents:

Accés a la informació pública del perfil.
Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’IDI.
Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això ha d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina d’IDI, pot publicar en aquesta comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decor, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos IDI es reserva el dret a retirar immediatament el contingut i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

IDI no es fa responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part d’IDI, però si que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

IDI es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals pot participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la xarxa social, ha de ser publicades en aquesta, complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

IDI utilitzarà la xarxa social per fer publicitat dels seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial ha de ser sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’IDI perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la xarxa social:

Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: juny de 2023